Sammen kæmper vi for livet - mod misbruget

Home Arrangementer Bliv medlem Under Bøgen Bestyrelsen Om 4leif Kontakt

Holdet bag ”…Da Jeppe blev bjerget” 2014.


Bagerst:
Arne, Steen, Annette, Knud, Tina, Søren, Karin, Yngve, Ole Anette.

Forrest:
Maria, Anja og Inge.

Læs referat fra generalforsamling 2016 her!!!

Referat af generalforsamling i 4leif, lørdag d.  20 februar 2016

Steen Godsk (SG) bliver foreslået som dirigent og tager imod valget.

SG konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, men at der ikke foreligger regnskab iflg. vedtægterne sammen med indkaldelsen.

Kasserer Inge Damgaard fortæller, at der under regnskabsaflæggelsen vil blive gjort for omstændighederne omkring det manglende regnskab, der dog foreligger ved generalforsamlingens start.

Bestyrelsens beretning:

Formand Knud jensen aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2015.

Blot 4 dage før generalforsamlingen i 2015 var vi af Frederikshavns Kommunes Medarbejderforening blevet inviteret til at købe billetter til medarbejderforeningens foredragsaften med Niels ”Noller” Olsen fra brødrene Olsen. 50 medlemmer benyttede sig muligheden for at købe billetter til samme pris som medlemmerne af kommunens medarbejderforening, nemlig kr. 50,-
Siden sidste års generalforsamling har der været 3 arrangementer i foreningen. Det første foregik i Maskinhallen i Frederikshavn d. 7. maj med den kendte rapper Niarn som foredragsholder. Der var 74 tilhørere og aftenen var en stor succes takket været Niarns meget ærlige og detaljerede fortælling, der jo heldigvis havde en lykkelig slutning.

Årets sommerfest blev afhold lørdag d. 29. august på Knivholt Hovedgaard i udkanten af Frederikshavn. Tilslutningen til sommerfesten var langt mindre end forventet, hvilket nok hang sammen med forskellige konflikter i medlemsgruppen, der egentlig var foreningen uvedkommende, men stammede andet steds fra.
Det betød desværre, at i stedet for de 100 deltagere vi siden sommerfesten i 2014 havde sat næsen op efter kun blev til 34 i alt.
Rigtig ærgerligt for alle sejl var sat til med fællessang og dans til levende musik. Dog indbragte sommerfesten alligevel et mindre overskud.

4leif stod også bag en forestilling for foreningens medlemmer med påhæng søndag d. 27. september, dagen før årets uge 40 turné startede for alvor. 73 medlemmer benyttede sig af tilbuddet. Derudover var der inviteret godt 35 gæster, der alle havde har ydet teaterselskabet bistand i årets løb. Så mere end 100 mennesker overværede forestillingen i Maskinhallen. Heriblandt selskabets æresformand Ole Thestrup.

Aktiviteter i Det Damgaardske Teaterselskab:

Yngve fortalte om aktiviteterne i Det Damgaardske Teaterselskab.
Siden uge 40 turnéen i 2014 har deltagerne i Det Damgaardske Teaterselskab brugt tiden på indarbejde de erfaringer som 2014-turnéen gav, både hvad angår scene og teknik såvel som vedrørende indholdet i stykket.
Scenen er gennem året op til uge 40 2015 blev forbedret på flere væsentlige punkter med henblik på at gøre den mere stabil såvel som at gøre den mere transportvenlig, og som en følge af dette både hurtigere og lettere at stille op. Efter turnéen 2015 er de sidste erfaringer også blevet indarbejdet og opførelserne medio januar i Viborg viste, at man nu havde optimeret scenen, sådan at der faktisk ikke var flere forbedringsforslag. Teknikkere og scenehold har ydet en gevaldig indsats for at vi har kunnet nå hertil.
I forhold til stykkets indhold blev der tilføjet 3 nye scener, hvor de 2 af dem havde handlede om problematikker omkring det at være barn af en alkoholiker. Scenerne har Jeppe og Pernilles børn i fokus og blev særdeles godt modtaget af publikum, ligesom de efterfølgende har fået rigtige gode anmeldelser.

Selve Uge40-Tunéen startede egentlig i Thisted lørdag d. 19. september med en forestilling for Nørbygaard, Nørbygaards Venner og Socialt udsattes venner. Med knap 200 tilskuere var det en forrygende premiere på årets udage af ”Da Jeppe blev bjerget”.
I selve uge 40 var der 2 forestillinger i Frederikshavn mandag d. 28. september. 2 forestillinger i Assens tirsdag. 1 forestilling i Nykøbing Falster onsdag og 2 forestillinger i Hammel ved Aarhus torsdag. Fredag skulle der havde været 2 forestillinger i Viborg, men da vi i løbet i fredag formiddag måtte konstatere, at Anette, der spiller Pernille, havde brækket den ene fod, måtte vi desværre aflyse.
heldigvis kunne vi i samarbejde med folkene fra Viborg Kommune flytte forestillingerne til slutningen af januar, hvor alkoholkampagnen ”respekt” blev afviklet, så Det Damgaardske Teaterselskab kunne indgå som et led i denne i Viborg i stedet for uge 40 kampagnen.

I alt så mere end 800 mennesker de opførelser som teaterselskabet lavede i 2015.

Regnskabsaflæggelse:

Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen, der også godkendte at der ikke foreligger noget budget med begrundelse i problemerne omkring færdiggørelse af regnskabet.

Regnskabet kan findes her.

Valg af bestyrelse og suppleanter:

Ifølge vedtægterne er Knud, Rebecca og Yngve på valg. Alle 3 accepterer genvalg. De blev alle 3 enstemmigt genvalgt uden at der blev opstillet modkanditer.

Grethe og Anne-Lise har i den forløbne periode været suppleanter. Grethe ville gerne genopstille mens Anne-Lise af personlige årsager ønskede at trække sig. Mikkel blev valgt til suppleant i stedet for Anne-Lise mens Grethe blev genvalgt.

Valg af intern revisor:

Hans, der blev valgt til intern revisor sidste år har i den forløbne periode ønsket at melde sig ud af foreningen.

Steen Godsk blev foreslået som ny intern revisor og han modtog valg. Steen får i første omgang forelagt opgaven med at kontrollere bilagene i regnskabet for 2015, hvilket ikke er blevet gennemført som intern revision pga. Hans’ udmeldelse.


Eventuelt:

Der blev snakket frem og tilbage omkring datoen for afholdelse af sommerfesten. I forhold til dem, der medvirker i Det Damgaardske Teaterselskab har det vist at være en belastning med en sommerfest i midten/slutningen af august samtidig med at man er i den afgørende fase i forhold til forberedelse af årets Uge-40 Turné. Det blev derfor henstillet til bestyrelsen at finde en dato i starten i juni, før skoleferien starter. Det blev overladt til bestyrelsen at finde frem til en egnet dato og egnede lokaler på førstkommende bestyrelsesmøde.

Mange gjorde opmærksom på, at de gerne ville stille arbejdskraft til rådighed for klart definerede arbejdsopgaver til foreningens arrangementer, men at opfordringen til dette ofte er pakket ind i omtalen af arrangementet, og mange derfor har overset henstillingen om at melde sig som frivillig til arbejdsopgaverne. Det blev henstillet til bestyrelsen, at man fremover laver særlige mails til medlemmerne, hvor man beskriver de arbejdsopgaver, man gerne vil have hjælp til.

Der blev foreslået at lave foredragsarrangementer med fx skuespilleren Allan Olsen, Michael Falch og Jakob Haugaard. Bestyrelsen vil se muligheden for at gennemføre forslagene.

Det blev foreslået at bestyrelsen genoptager aktiviteten med at lave et blad omkring aktiviteterne i foreningen ligesom man ønskede en åben facebookgruppe, der fremover kan omtale vores arrangementer. Bestyrelsen lovede at sørge for, at dette sker.
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt på Hotel Strandly i Skagen lørdag d. 20. februar 2016. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Herunder finder du referat af generalforsamlingen.