Sammen kæmper vi for livet - mod misbruget

Home Arrangementer Bliv medlem Under Bøgen Bestyrelsen Om 4leif Kontakt

Holdet bag ”…Da Jeppe blev bjerget” 2014.


Bagerst:
Arne, Steen, Annette, Knud, Tina, Søren, Karin, Yngve, Ole Anette.

Forrest:
Maria, Anja og Inge.

Læs referat fra generalforsamling 2016 her!!!

Referat af 4leifs generalforsamling torsdag d. 24 april 2014 i Maskinhallen i Frederikshavn.1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget.

6. Valg af bestyrelse, plus 2 suppl.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Ad. pkt. 1)

Der blev konstateret et fåtalligt fremmøde med kun 10 fremmødte medlemmer. Man enedes derfor om at Knud (formanden) blev valgt til dirigent og Yngve blev valgt til referent.

Knud kunne konstatere at varslet for indkaldelse af generalforsamlingen er overholdt iflg. vedtægterne.
Til gengæld måtte det også konstateres, at generalforsamlingen skulle have været indkaldt inden udgangen af marts måned iflg. vedtægterne.

Knud fortalte at baggrunden for den forsinkede indkaldelse skal findes i, at både han selv, Kassereren  Jens, Annelise og Yngve har været syge i forholdsvis lange perioder siden den ekstraordinære generalforsamling i september på Motel Egense. Herudover at John Jensen har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager.
Det har derfor ikke været muligt at afholde det lovede arrangement "Alkoholfri Nytårsaften 2013/14", hvilket medlemmerne er blevet orienteret om via foreningens facebookside.

I det forgangne år har der kun været afholdt sommerfesten på Motel Egense i weekenden xx-xx september 2013, hvor der ligeledes var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Sommerfestens form med at leje Motel Egense og give medlemmerne mulighed for overnatning er efterfølgende blevet rost af medlemmerne, der var mægtig glade for det sociale samvær og ligeledes til udsigten til, at der kom fornyet energi og aktivitet ind i foreningen.
Knud gjorde rede for, at bestyrelsen har hilst denne glæde velkommen, ikke mindst fordi at arrangementet på Motel Egense var at betegne som et "Knald eller fald-arrangement", hvor stemningen på den ekstraordinære generalforsamling skulle være rettesnor for, om foreningens aktiviteter skulle fortsætte.

Desværre måtte det så også konstateres, at der har været urimelig meget sygdom i bestyrelsen i perioden siden, og det kun har været muligt at afholde 2 bestyrelsesmøder i perioden siden den ekstraordinære generalforsamling. Disse møder har været brugt på, at gennemgå foreningens vedtægter med henblik på fremlæggelse her på generalforsamlingen samt at lave en aktivitetsplan for det kommende år frem til sommerferien 2015. Endvidere kan det konstateres, at der også er fornyet aktivitet i Det Damgaardske Teaterselskab, der er blevet opfordret af Paraplyen til at deltage i en Mini-Danmarksturné i uge 40 2014. Der vil således være livlig aktivitet i teaterselskabet det næste halve år, og der er stadig brug for flere frivillige, både som skuespillere såvel som til scene og teknik. Herunder er der brug for frivillige, der vil deltage i opbygning af scene, kulisser og fremstilling af de manglende kostumer.

I forhold til de øvrige aktiviteter har bestyrelsen følgende plan:

Der skal lige som tidligere være tradition for, at foreningen laver to store sociale arrangementer om året. Sommerfesten, der skal placeres i slutningen af august starten af september. og Alkoholfri Nytårsaften, der naturligvis lægges 31. december.
Desuden skal der være mindst 2 arrangementer af oplysende/debatskabende/personligt udviklende karakter i efteråret mens der i foråret skal afholdes mindst  1 arrangement af oplysende/debatskabende/personligt udviklende karakter. Samtidig pålægges den fremtidige bestyrelse at arbejde med formen på generalforsamlingen, således at det bliver mere attraktivt for medlemmerne at deltage, og at de ikke bare holder sig væk af "skræk for at blive valgt til et eller andet".
Bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2014 er at holde sommerfesten og melde datoen ud, så snart der er fundet egnede lokaler.  Knud måtte konstatere, at det havde været en stor succes, at holde sommerfesten på Knivholt, når vi nu ikke længere har noget behandlingssted at holde den på, men at vi i år har været for sent ude, så vi ikke kan få en plads på Knivholt. Derfor vil vi hurtigst muligt reservere en weekend til 2015 på Knivholt.
Dernæst er det bestyrelsens forslag, at man laver en forestilling med Det Damgaardske Teaterselskab i efteråret. "...Da Jeppe blev bjerget har ikke været vist i Frederikshavn siden AA's landsmøde i 2006, så der er kommet mange nyædru til siden i fællesskabet, som ikke har set forestillingen.
Det er også bestyrelsens forslag at lave et foredragsarrangement med "Glaspigen" Karin Dyhr. Siden vi lavede et sådant arrangement sidst, har vi fået mange opfordringer til at gentage det, både fra de medlemmer, der ikke kunne deltage den pågældende aften såvel som vores venner i det professionelle sundheds- og behandlermiljø.
Der planlægges "Alkoholfri Nytårsaften 2014/15" og der arbejdes med at sætte overskrift på en oplysende/debatskabende/personligt udviklende aktivitet i foråret 2015, ligesom det blev lovet, at generalforsamlingen 2015 bliver afholdt helt i overensstemmelse med vedtægterne.
Knud sluttede med at konstatere, at fremviste aktivitetsniveau i det forløbne år bestemt ikke var noget at prale af, men at bestyrelsen har lært af erfaringen og nu har allieret sig med flere udenfor bestyrelsens rækker, der gerne vil lave stykke frivilligt praktisk arbejde, men som ikke ønsker at binde sig til bestyrelsesposter. Bestyrelsen er meget optimistisk med hensyn til dette, da der allerede har vist sig stor arbejdsiver omkring aktiviteterne i Det Damgaardske Teaterselskab.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens beretning og gav udtryk for tilfredshed med de forelagte forslag til aktiviteter. Ligesom der fra flere sider blev udtrykt ønske om, at en ny form på generalforsamlingen kan samle flere interesserede, der på den ene eller anden måde vil forpligte sig til at lægge et stykke arbejde i foreningen, inden- eller udenfor bestyrelsen.


Ad. pkt. 2)
Herefter blev regnskabet fremlagt.
Desværre måtter vores kasserer, Jens Peter blive derhjemme pga. sygdom, hvorfor Yngve fremlagde det reviderede regnskab.
Hovedpunkterne var:

Behandlingsmæssige aktiviteter:
Hertil var der kun at sige, at priserne på behandling rundt omkring efterhånden er så høje, at det er svært for en lille forennig som vores, at give tilskud, der har en reel betydning for patientens mulighed for at betale behandlingen. Når vi nu heller ikke længere er tilknyttet et behandlingshjem efter at Nordjylland gik konkurs, er opfordringen fra bestyrelsen, at vi stadig lader den passus stå i vedtægterne, men at der kun ydes tilskud til behandling i ganske særlige tilfælde, hvor det er godtgjort, at Patienten sammen med tilskud andre steder fra bliver i stand til at betale behandlingen. Tilskud skal således ikke gives som en del af en delbetaling, men kun når det er godtgjort, at hele betalingen finder sted. Bestyrelsen skal bestræbe sig på, at evt. tilskud til behandling ikke overskrider 25% af foreningens formue set over et regnskabsår.

Sommerfest:
Sommerfesten gik stort set i nul. Det er OK, men lidt bedre udgiftsstyring ville ændre det til et overskud. Det er nødvendigt på et tidspunkt, hvor vi ikke længere har naturlig tilgang af nye medlemmer fra behandlingshjemmet.
Kontingentindbetalinger:
Netop dette punkt viser, at vi skal "tage os sammen". Det er klart at de manglende aktiviteter har gjort, at vi ikke får så mange til at genindbetale kontingentet efter det første år. Når vi så har minimal tilgang af nye medlemmer pga. behandlingshjemmets konkurs så skal der ske noget. Men det er der jo allerede gjort rede for i formandens beretning.

Julefest:
Julefesten gav et lille overskud. Det er fint, men vi håber på at en evt. nytårsfest nytårsaften vil spæde mere til den slunkne kasse.

Underskud:
Det er tydeligt, at stort set hele underskuddet stammer fra de behandlingsmæssige aktiviteter, primært tilskud til enkeltpersoner. Det er der gjort rede for, og vi forventer, at vi næste år kan stille op med et bredt smil på ansigtet i stedet for "en sur smiley"

Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.


Ad pkt. 4)
Der var ikke indkommet nogle forslag.


Ad pkt. 5)
På grund af kassererens sygdom er budgettet ikke blevet udarbejdet. BNestyrelsen blev pålagt en stram udgiftsstyring og generalforsamlingen udtrykte forventning om, at der til næste år kan præsteres et regnskab, der viser overskud.

Ad pkt. 6)
Rebecca Marie Holbæk Christensen blev valgt ind i stedet for John Jensen, der havde trukket sig inden generalforsamlingen. Der var ikke andre opstillede.


Ad pkt. 7)
Der var ingen opstillet til revisorposten. Bestyrelsen blev pålagt at finde en revisor inden næste års generalforsamling.


Ad pkt. 8)
Bestyrelse blev pålagt at arbejde på, at der kommer mange flere til generalforsamlingen næste år, så det bliver muligt at få mere gang i aktiviteterne med flere hjælpere og flere forslag til de fremtidige aktiviteter.
Der blev takker af og takker for alt for god ro og orden.


Siden er sidst opdateret 7. Juli 2014