Sammen kæmper vi for livet - mod misbruget

Home Arrangementer Bliv medlem Under Bøgen Bestyrelsen Om 4leif Kontakt

Holdet bag ”…Da Jeppe blev bjerget” 2014.


Bagerst:
Arne, Steen, Annette, Knud, Tina, Søren, Karin, Yngve, Ole Anette.

Forrest:
Maria, Anja og Inge.

Læs referat fra generalforsamling 2016 her!!!

Vedtægter for foreningen 4leif

§ 1:
 Foreningens navn:
4leif

§1, stk. 2:
Foreningen blev stiftet den 2. juni 1992 under navnet: " Patient og støtteforeningen "DAMGAARD".
Foreningen blev i maj 2013 lagt sammen med "Nordjyllands Venner" under navnet 4leif.

§ 2:
Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

 § 3:
Foreningens formål er at yde støtte, råd og vejledning til medmennesker med alkohol- og misbrugsproblemer med særlig fokus på fastholdelse af en ædru og/eller clean livsførsel efter at være kommet ud af misbruget. Formålet søges opfyldt gennem oplysningsarbejde og sociale arrangementer samt frivillig personlig indsats.  Bestyrelsen beslutter, hvordan foreningens midler anvendes (Eks.: Socialt samvær, oplysningsarbejde, kursusaktivitet, tilskud til betaling af misbrugsbehandling efter særskilt ansøgning o.lign.) 

§ 4:
Enhver kan optages som medlem, som ønsker at støtte foreningens formål, enten ved økonomisk eller praktisk indsats.

 

§ 5:
Medlemmerne svarer et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent på kr. 100. Kontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling.

 

§ 6:
Hæftelser: For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

 

§ 7:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i første kvartal.

 

§ 8:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte betalende medlemmer. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt et tilstedeværende medlem kræver skriftlig afstemning foretages afstemningen skriftligt.

§ 8, stk. 2
Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

1. Bestyrelsens beretning.

2. Regnskabet godkendes.

3. Indkomne forslag.

4. Godkendelse af budget.

5. Valg af bestyrelse, plus 2 suppleanter

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden og vedlagt årsregnskab.
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, eller hvis 25 stemmeberettigede ønsker og anmoder herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

§ 9:
Alle forhandlinger på generalforsamlingen føres til protokol, som underskrives af dirigenten.
Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens ophævelse skal, såfremt 4/5 af de fremmødte til generalforsamlingen kræver det, udsendes til urafstemning.

§ 10:
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen sidder 2 år ad gangen, så halvdelen af bestyrelsen afgår eller genvælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor der vælges formand, næstformand, og sekretær.

§ 10, stk. 2
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, eller når mindst 2 fra bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Referater fra Bestyrelsesmøder indskrives/indklæbes i foreningens protokol og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede under bestyrelsesmødet.

 § 11:

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil ved 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele en eller flere personer fuldmagt i enkelte tilfælde, eller generelt, at tegne foreningen.

§ 11, stk. 1

Bestyrelsen kan nedsætte undergrupper, der arbejder med særlige projekter, og som opbygger en særlig projektorganisation. 4leif's formand er født medlem af de særlige projektorganisationer og tegner sammen med undergruppens formand projektorganisationen udadtil.
Stående undergrupper, der arbejder med selvstændige underprojekter under foreningen indskrives i foreningens vedtægter på den efterfølgende generalforsamling.
Således er Det Damgaardske Teaterselskab en undergruppe, der siden 2003 har arbejdet som en selvstændig undergruppe under foreningen.

 

§ 12:
Regnskaber: Foreningens regnskaber udarbejdes af bestyrelsens kasserer og revideres af den valgte revisor. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Fra Regnskabsåret 2015 skal regnskabsperioden følge kalenderåret.
Der fremlægges på generalforsamlingen i første kvartal 2015 regnskab for hele perioden 1 juli 2013 til 31. december 2014.

§12, stk. 1
Stående undergrupper under foreningen kører selvstændige regnskaber for de aktuelle projektperioder.
Undergrupperne kan selvstændigt søge midler til afvikling af gruppens aktiviteter ved relevante fonde, firmasponsorer, støttemedlemskaber m.v.
Støttemedlemskaber medfører ikke rettigheder for det enkelte støttemedlem i foreningen 4leif og kan tegnes uafhængigt af medlemskab i 4leif.

§12, stk. 2
Undergrupperne fremlægger regnskab for afsluttede projektperioder i det forløbne regnskabsår på førstkommende generalforsamling.

§12, stk. 3
Det skal utvetydigt fremgå af undergruppernes regnskabsaflæggelse med hvilke beløb foreningens økonomi har bidraget til undergruppens økonomi.

§12, stk. 4
Hvis en undergruppes aktiviteter ophører tilfalder evt. overskud 4leif. 

§ 13:
I tilfælde af opløsning, skal foreningens formue anvendes i henhold til foreningens formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen Torsdag d. 24. april 2014.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 7. Juli 2014